زیر نظر ساماندهی اداره ارشاد اسلامی کشور و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد
Home » دانلود آهنگ رضا غلامی دادا گمه پهلوونه
 • آهنگ ایرانی
 • 20th مارس, 2022
 • 3 نظر

دانلود آهنگ جدید رضا غلامی دادا گمه پهلوونه

دانلود آهنگ رضا غلامی دادا گمه پهلوونه با متن اهنگ (تکست) و دو کیفیت عالی از آهو موزیک

Download New Song By : Reza Gholami Dada Gome Pahlavone dada gome pahlevone sardar dali irone – With Lyrics And Direct Links In

آهنگ رضا غلامی دادا گمه پهلوونه

اهنگ رضا غلامی دادا گمه پهلوونه

متن آهنگ دادا گمه پهلوونه رضا غلامی
داـدا گمه ♭♭♪ پهلوونه ♭♭♪ سرداـر دلیـر اـیـرونه

وی اـسم و آواـزه ♭♭♪ گنه ♭♭♪ سلیـماـنی رئیـس سپاـه ♭♭♪ اـیـرونه

اـیـرونیـا داـرمه ♭♭♪ خبـر ماـزندرون گذر گذر

آبـاـداـن و بـندری ور

دشمن ره ♭♭♪ کمی پرپر آ بـه ♭♭♪ دستور شی رهبـراـ

قربـون بـووم شی رهبـر ره

خاـمنه ♭♭♪ اـی تاـج سر ره

فتوا هدا اـمه ♭♭♪ اـماـم آل سعود وی پرپر

آل سعود آل جهود اـز داـعش بـیـیـر تا آل یـهود همه ♭♭♪ ره ♭♭♪ کمی پر پر و بـه ♭♭♪ دستور شی رهبـراـ

دشمن ره ♭♭♪ کمی پر پر و فقط بـه ♭♭♪ عشق رهبـر و

داـدا گمه ♭♭♪ پهلوونه ♭♭♪ سرداـر دلیـر اـیـرونه

وی اـسم و آواـزه ♭♭♪ گنه ♭♭♪ سلیـماـنی رئیـس سپاـه ♭♭♪ اـیـرونه

درود درود درود بـر دلیـر مرداـن نظاـمیـ

اـیـرونه ♭♭♪ اـرتش جهاـنیـ

فرماـندهاـی قدیـمیـ

همه ♭♭♪ تکاـور جنگیـ

فقط بـه ♭♭♪ عشق رهبـراـ

دشمن ره ♭♭♪ کردنه ♭♭♪ پر پر هاـ

اـمنیـت ماـزندراـن سرهنگ اـبـدی ورد زبـاـن

اـنگلیـسی آمریـکاـیـی آل یـهود صهیـونیـستی همه ♭♭♪ ره ♭♭♪ کمی پر پر ها بـه ♭♭♪ دستور شی رهبـراـ

داـدا گمه ♭♭♪ پهلوونه

سرداـر دلیـر اـیـرونه

وی اـسم و آواـزه ♭♭♪ گنه ♭♭♪ سلیـماـنی رئیـس سپاـه ♭♭♪ اـیـرونه

اـما همه ♭♭♪ سربـاـزمیـ

سربـاـزاـی سیـد علیـ

بـه ♭♭♪ خط و مشق رهبـریـ

دشمن ره ♭♭♪ کمی پر پر ها بـه ♭♭♪ دستور شی رهبـراـ

حاـدثه ♭♭♪ تلخ منا وی بـیـه ♭♭♪ عبـرت اـاـ

ندا هاـدا اـمه ♭♭♪ آقا لرزه ♭♭♪ بـیـمو تن شماـ

جاـن آقا سیـد علی خاـمنه ♭♭♪ اـی من تی فداـ

دشمن ره ♭♭♪ کمی پر پر ها بـه ♭♭♪ دستور شی رهبـراـ

داـدا گمه ♭♭♪ پهلوونه

سرداـر دلیـر اـیـرونه

وی اـسم و آواـزه ♭♭♪ گنه ♭♭♪ سلیـماـنی رئیـس سپاـه ♭♭♪ اـیـرونه
دانلود آهنگ دادا گمه پهلوونه سردار دلیر ایرونه

نظرات کاربران

نظرات ارسال شده پس از تایید مدیریت نمایان خواهد شد.

 • پرهام 2022/08/09

  این ترانه خیلی خوبه ها

 • آرش شریفی 2022/10/15

  ثابت شده که گوش دادن به این اهنگ ها برای مغز مفیده 🙏🏻

 • امیررضا 2023/01/02

  این اهنگ میتونه تاثیر شگرفی در انسان بزاره